การตรวจสอบระบบไฟฟ้าคลังสินค้าเพื่อความปลอดภัย

การตรวจสอบระบบไฟฟ้าในคลังสินค้าเพื่อความปลอดภัยต่อการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร

การตรวจสอบระบบไฟฟ้านั้นช่วยให้เราปลอดภัยจากจากการเกิดไฟไหม้ลักษณะการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรอันเนื่องมากจากระบบไฟฟ้าไม่ได้มาตรฐานเช่นมีการติดตั้งสายไฟที่เล็กเกินไปหรือสายไฟติดตั้งไม่ถูกต้องตามลักมาตรฐานนั้นเอง เราควรทำการตรวจสอบระบบไฟฟ้าอย่างเป็นประจำในทุกๆปีตามที่กฎหมายกำหนดของประกาศกรมสวัสดิการ และ ตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม ข้อแนะนำในการตรวจระบบไฟฟ้าในคลังสินค้าที่ดีควรเป็นอย่างไร ตรวจสอบดูว่าคลังสินค้าของเรานั้นมีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปีโดยวิศวกรไฟฟ้าพร้อมใบรับรองอย่างเป็นประจำ ดูรายงานข้อเสนอแนะเสมอเมื่อมีการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญว่าระบบไฟฟ้าในคลังสินค้าของเรานั้นควรมีการแก้ไขอะไรบ้าง รีบทำการแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆอย่างเร่งด่วนเพื่อป้องกันความเสียหายและอุบัติเหตุจากไฟฟ้าหรือไฟรั่ว ควรมีการทำ PM ระบบไฟฟ้าของคลังสินค้าในทุกๆปี การทำ PM บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าจะช่วยให้อุปกรณ์ไฟฟ้าของเรานั้นอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและสามารถใช้งานระบบไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเสมอ กรณีมีการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าโดยช่างควรมีการตัดแยกระบบไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัย โดยการทำ Lock out – Tag out พนักงานที่ทำงานกับระบบไฟฟ้าเช่น ช่างประจำคลังสินค้าจะต้องได้รับการผ่านอบรมหลักสูตรการทำงานกับไฟฟ้าตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อความปลอดภัย ควรมีการติดป้ายเตือนให้พนักงานในคลังสินค้าเห็นและระมัดระวังเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า หรือ อันตรายจากระบบไฟฟ้า กฎหมายที่ต้องทำการตรวจสอบระบบไฟฟ้ามีอะไรบ้าง กำหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในโรงงาน พ.ศ. 2550 (กรมอุตสาหกรรม) ข้อ 5 ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องจัดให้มีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าในโรงงานและรับรอง ความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงงานเป็นประจําทุกปีโดยวิศวกรหรือบุคคลอื่นที่รัฐมนตรีกําหนด… Read more